• Úvodné ustanovenia
  • Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou GRANTECH, s.r.o., so sídlom Hroncova 1,040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 365 747 67, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 14419/V, (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou, alebo právnickou osobou (ďalej len "Kupujúci") ktorá kupuje tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.grantech.sk
  • Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami ( VOP ) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
  • Tovarom sú produkty a služby v ponuke Predávajúceho vrátane tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho.
  • Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho
 • Objednávania tovaru
  • Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
  • Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaevidovaním doručenej objednávky v systéme predávajúceho. Najneskôr do 36 hodín ( počas pracovných dní ) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim ( e-mailom, telefonicky, poštou, faxom ). Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje tovar prevziať a za dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Pri objednaní tovaru ktorý má byť zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je Predávajúci oprávnený požadovať primeranú zálohu. Kupujúci zaplatením zálohy dáva neodvolateľný súhlas Predávajúcemu na dodanie tovaru. Ak Kupujúci tovar zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek bezdôvodne neprevezme, zaväzuje za zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za tovar v plnej výške.
  • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť pravdivé a úplné údaje potrebné k fakturácii tovaru ( obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa dodania tovaru ) názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.
 • Dodacie podmienky
  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo Kupujúceho, alebo miesto uvedené v objednávke.
  • Tovar bude dodaný Predávajúcim prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.
  • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi.
  • Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
  • Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
  • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru. Do doby nadobudnutia vlastníckeho práva je Kupujúci povinný tovar uschovať a označiť tak, aby bolo zrejme, že ide o tovar Predávajúceho.
  • Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.
  • Cena za dopravu
   • kuriérskou službou 8,- € bez DPH
  • Pri hodnote tovaru nad 330,-€ bez DPH je doprava zdarma.
 • Platobné podmienky a ceny
  • Kupujúci môže zaplatiť za tovar :
   • Pred prevzatím tovaru - bankovým prevodom ( číslo účtu: 4000821288/7500, ČSOB, a.s. )
   • Pri prevzatí tovaru - platba kuriérovi
  • Cena tovaru je uvedená v cenníkoch GRANTECH, s.r.o., ktoré sú prístupné na stránke www.grantech.sk. Ceny sú uvedené bez DPH. Súčasťou ceny nie sú dopravné náklady.
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad).
 • Vrátenie tovaru
  • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci.
  • Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim.
  • Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
  • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti Kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
  • Pri bezdôvodnom vrátení tovaru bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za tovar, minimálne 20,-€. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • Záruka, reklamácie
  • Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať všetky náklady vzniknuté pri riešení tejto reklamácie.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Ochrana údajov
  • Predávajúci sa zaväzuje, že údaje poskytnuté Kupujúcim slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich u kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú poskytované ďalej tretím osobám.
 • Záverečné ustanovenie
  • Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
  • Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom (datum zverejnenia na webe).
 


TITULKA     |     OBCHODNÉ PODMIENKY     |     CENNÍK     |     PODPORA     |     KONTAKTY
© Copyright GRANTECH, s.r.o. 2012, Všetky práva vyhradené :: Created by Peter HERMAN | phweb.sk